DuofietsDuofiets
Jong en oudJong en oud
Circus SantelliCircus Santelli
BurendagBurendag
Fit door OefeningFit door Oefening

Stichting De Friesland

Wie zijn wij

Investeren in zorgvernieuwing
Om de zorg in Nederland goed te houden, moeten we deze blijven verbeteren en vernieuwen. Stichting De Friesland ondersteunt daarom vernieuwende zorgprojecten in Friesland met een financiële bijdrage. Dat deden we al en dat blijven we doen.

Thema’s en drie verschillende mogelijkheden voor financiële steun
We steunen naast grote(re) projecten ook kleinschalige initiatieven in de mienskip steunen met een financiële bijdrage. Daarnaast is er ook programmafinanciering. Op deze manier blijven we een bijdra­ge leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Friesland.

Onze uitgangspunten en thema’s uitgelegd
Stichting De Friesland ondersteunt al sinds 2011 vernieuwende projecten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het leven van mensen. Ons uitgangspunt is daarbij altijd dat we goede zorg betaalbaar houden. Aan de hand van de vijf onderstaande thema’s steunen wij projecten en initiatieven die hier op aansluiten.

 • Vitaliteit en preventie
 • Domeinoverstijgende regionale samenwerking
 • Ouderen in staat stellen om langer (en goed) thuis te blijven wonen
 • Zelf- en samenredzaamheid
 • Mantelzorg, met aandacht voor de ontmoeting van mensen

Werkgebied

Noord-Nederland met de focus op Friesland

Criteria

Om uw aanvraag voor projectfinanciering in behandeling te nemen, moet deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvragende partij is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk;
 • De aanvrager sluit - daar waar mogelijk - aan bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit);
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf;
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord-Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn;
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers;
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn;
 • Het project heeft een positieve businesscase (kwalitatief en/of kwantitatief);
 • Structurele inbedding en structurele financiering is onderdeel van het projectplan;
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en (financieel) geborgd.
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt;
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar;
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek;
 • Er worden geen promotieonderzoeken gefinancierd;
 • Er worden geen activiteiten gefinancierd uit reguliere geldstromen (w.o. Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet);
 • Het project betreft geen activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, opleidings-, overhead- en kantoorkosten, commerciële productontwikkeling of inrichting of kosten voor een bouwproject;
 • Toekenningen zijn inclusief eventueel verschuldigde BTW.


De aanvraag voor een kleinschalig initiatief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het plan betreft een buurtgericht / lokaal initiatief in Friesland.
 • Het initiatief is gericht op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep of de mienskip.
 • Er is geen reguliere financiering beschikbaar en er is aantoonbare behoefte of vraag naar.
 • Het initiatief heeft de focus op vitaliteit, bewustwording of activatie.
 • Het is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en/of een maximale looptijd van 1 jaar.
 • Bij voorkeur is er sprake van cofinanciering of een eigen bijdrage.
 • Het maximaal aan te vragen bedrag is € 15.000,-

Wijze van aanvragen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële steun

 • Projectfinanciering - Voor vernieuwende projecten met impact die passen bij onze thema’s en voorwaarden. De resultaten zijn concreet en gericht op Friese burgers.
 • Kleinschalige initiatieven - Een bijdrage voor buurtgerichte en lokale activiteiten gericht op
  zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen voor een kwetsbare doelgroep of de mienskip.
 • Programmafinanciering - Financiële ondersteuning voor geplande en toekomstige initiatieven met resultaten gericht op gezondheid en preventie van grote groepen burgers. Relevante, domein­overstijgende partijen uit de regio werken in een brede coalitie (maatschappelijke organisaties, bewoners en overheid) op een programmatische aanpak samen aan doelen voor meerdere jaren. De focus ligt op innovatie, systeemdoorbraken en grootschalige samenwerking.

Meer weten over de voorwaarden of direct een aanvraag indienen?
Op www.stichtingdefriesland.nl leest u meer over onze werkwijze en vindt u een overzicht van projecten die we momenteel steunen.

Contact

Alle informatie over Stichting De Friesland en het indienen van een aanvraag kunt u vinden op www.stichingdefriesland.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 06 82087193 of u kunt een email sturen naar info@stichtingdefriesland.nl.

Disclaimer
AIM Communication Webdesign: AIM Communication
Webbeheer