Koren zingen voor ouderenKoren zingen voor ouderen
Samen zingenSamen zingen
Jong en oudJong en oud
DuofietsDuofiets
Circus SantelliCircus Santelli

Brentano's Steun des Ouderdoms

Wie zijn wij

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms (volledige naam: Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’) is opgericht in 1821, n.a.v. het testament uit 1811 van Josephus Augustinus Brentano. Zijn vermogen werd volgens zijn wens aangewend om een verzorgingshuis voor oude mannen te stichten. Na de verhuizing naar Amstelveen in de vorige eeuw is de zorg voor ouderen overgenomen door de overheid. Het vermogen bleef bij de stichting, Brentano’s Steun des Ouderdoms.

De stichting heeft als doel: ‘de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen.

Werkgebied

Stichting Brentano werkt in Nederland en in de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname. De keuze voor dit werkgebied is mede een gevolg van de nauwe samenwerking met Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Brentano heeft de uitvoering van het bestedingsbeleid sinds 2004 ondergebracht bij Het Maagdenhuis. Brentano is juridisch zelfstandig en formuleert haar eigen beleid, zulks in afstemming met Het Maagdenhuis.

Criteria/beleid

Brentano ondersteunt met name initiatieven ten behoeve van kwetsbare ouderen, of initiatieven die het risico op kwetsbaarheid kleiner maken. Het gaat om ‘de ontmoeting’, het voorkomen van isolement, stimuleren van zelfredzaamheid. Concreet kan dit zijn het organiseren van samenkomsten, maatschappelijke deelname faciliteren, praktische hulp of muzikale activiteiten. Projecten die eigen inbreng en een vorm van wederkerigheid in zich hebben, of die meer dan een eenmalig contact nastreven, hebben onze voorkeur.

Aanvragen van en voor vitale ouderen, of behorend tot reguliere (gezondheids)zorg passen minder bij het fonds. Enkele andere criteria: geen exploitatiekosten of bijdragen voor reeds gestarte of voltooide projecten.

Wijze van aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via de post, door een e-mail te sturen of online. Meer informatie vindt u op onze website.

Contact

Brentano houdt kantoor op het adres van Het Maagdenhuis: Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam, 020-624 39 03. Het mailadres is info@brentanosteun.nl. Over aanvragen kunt u desgewenst bellen met mevrouw G. Boshuis.

Disclaimer
Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl
Webbeheer